Kev Ntsuam Xyuas Ua Ntej Kawm Ntawv (Early Childhood Screening)

Rau xees phos cov me nyuam uas muaj hnub nyug 3,4 thiab 5 xyos.

Txoj cai lij choj teev tseg rau txhua tus me nyuam yuav pib kawm Kindergarten.

 • Kev pom kev
   
 • Kev hnov lus
 •  
 • Siab li cas
   
 • Nyhav li cas
   
 • Kev hais lus

Coj mus kuaj tom yus tus kws kho mob los tau thiab.

Cov ntaub ntawv yuav tsum nqa rau tus kws kho mob nyob hauv peb lub hoob kas. 

Hu tus xov tooj (651) 632-3746 mus teem caij.

Koj Cov Menyuam Puas Tau Npaj Yuav Mus Kawm Ntawv? Txoj Kev Cai Txhaij Tshuaj Tiv thaiv Kab Mob Rau Tsev Kawm Ntawv hauv Minnesota (PDF)

Yog koj xav paub ntxiv txog Kev Tshuaj Xyuas Cov Me Nyuam Hnub Nyoog Peb Mus Rau Tsib Xyoos, nias kab txuas nram qab no (xov muab los ntawm ECHO – Emergency, Community and Health Outreach los sis Kev Cob Qhia Pab Cuam Txog Xwm Txheej thiab Zej Zog Kev Noj Qab Hauv Huv).

ECHO: Kuaj Menyuam Ua Ntej Mus Pib Kawm Ntawv Xws Li Kuaj Seb Puas Hnov Lus, Qhov Muag Puas Pom Kev, Kev Loj Hlob Zoo Licas