Student Placement Center
Hours
Monday, Tuesday, Thursday, Friday:8am - 4:30pm
Wednesday:12pm - 4:30pm
 
Home > Hmoob
Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos 2015-2016

PHAU NTAWV QHIA TXOG KEV XAIV TSEV KAWM NTAWV 2015-2016 (PDF)

Txawm tias nov yog thawj zaug uas koj tus me nyuam yuav mus kawm ntawv, hloov tsev kawm ntawv, los sis mus kawm ntawv rau hauv  ib lub tsev kawm ntawv theem nrab (qib 7 txog qib 8) los sis theem ob (qib 9 txog qib 12), nyob rau hauv Xees Phos no muaj ntau txoj kev rau koj xaiv kom xaiv tau ib lub tsev kawm ntawv haum rau koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg raws li nej siab nyiam.  Kuj muaj cov neeg Hmoob ua hauj lwm thawm xyoo nyob rau hauv Lub Tuam Tsev Rau Npe Me Nyuam Kawm Ntawv uas yuav pab cov niam txiv rau phab kev sau npe rau me nyuam kawm ntawv thiab.  Hauv qab no yog xov xwm uas yuav pab tau koj thaum xaiv tsev kawm ntawv.

Tswv yim xaiv tsev kawm ntawv:

  • Saib phau ntawv qhia txog kev xaiv tsev kawm ntawv kom paub hais tias lub tsev kawm ntawv twg thiaj zoo rau nej tus me nyuam.
  • Mus ncig saib cov tsev kawm ntawv uas nej nyiam.
  • Yog muaj lus nug, thov hu rau lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv ntawm 651-632-3706.
Contact Us to Enroll for the Current Year
Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos 2015-2016

PHAU NTAWV QHIA TXOG KEV XAIV TSEV KAWM NTAWV 2015-2016 (PDF)

Txawm tias nov yog thawj zaug uas koj tus me nyuam yuav mus kawm ntawv, hloov tsev kawm ntawv, los sis mus kawm ntawv rau hauv  ib lub tsev kawm ntawv theem nrab (qib 7 txog qib 8) los sis theem ob (qib 9 txog qib 12), nyob rau hauv Xees Phos no muaj ntau txoj kev rau koj xaiv kom xaiv tau ib lub tsev kawm ntawv haum rau koj tus me nyuam thiab koj tsev neeg raws li nej siab nyiam.  Kuj muaj cov neeg Hmoob ua hauj lwm thawm xyoo nyob rau hauv Lub Tuam Tsev Rau Npe Me Nyuam Kawm Ntawv uas yuav pab cov niam txiv rau phab kev sau npe rau me nyuam kawm ntawv thiab.  Hauv qab no yog xov xwm uas yuav pab tau koj thaum xaiv tsev kawm ntawv.

Tswv yim xaiv tsev kawm ntawv:

  • Saib phau ntawv qhia txog kev xaiv tsev kawm ntawv kom paub hais tias lub tsev kawm ntawv twg thiaj zoo rau nej tus me nyuam.
  • Mus ncig saib cov tsev kawm ntawv uas nej nyiam.
  • Yog muaj lus nug, thov hu rau lub Tuam Tsev Teev Npe Kawm Ntawv ntawm 651-632-3706.
Cov Hnub Tseem Ceeb

Lub 1 Hlis Ntuj, 2015  -  Phau Ntawv Qhia Xaiv Tsev Kawm Ntawv, Yuav Xa Tawm Thaum

 Lub 1 Hlis Ntuj Hnub Tim 10, 2015  -  Lub Rooj Nthuav Qhia Txog Cov Tsev Kawm Ntawv Rau Niam Txiv, Xees Phos RiverCentre

 Lub 2 Hlis Ntuj Hnub Tim 20,2015  -  Hnub kawg rau kev teev menyuam npe kawm ntawv rau TXHUA qib

 Lub 1 Hlis Ntuj-Lub 2 Hlis Ntuj  -  Hnub Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Ib (Elementary) Qhib Tsev Kawm Ntawv rau niam txiv mus xyuas thiab Hnub Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Ob (Secondary) Nthuav Qhia Txog Lawv Cov Khoos Kas Rau Niam Txiv yuav pib rau thawm Lub 1 Hlis Ntuj, thov hu ncaj nraim mus rau tsev kawm ntawv kom paub ntxiv

 Lub 4 Hlis Ntuj Hnub Tim 14,2015  -  Hnub kawg rau kev teev npe mus kawm ntawv ntxov rau coj menyuam mus ntsuam xyuas ua ntej yuav mus kawm qib Kindergarten.

 
School Finder
Grade:
v
Street:
Apt:
Zip:
Find your schools