Home > Hmoob
Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos 2013-2014

PHAU NTAWV QHIA TXOG KEV XAIV TSEV KAWM NTAWV 2013-2014 (PDF)

Tsoom Fwv Tsev Kawm Ntawv Nroog Xees Phos zoo siab uas muaj qhov web site yooj yooj yim siv no los pab rau cov tsev neeg kom lawv xaiv tau ib lub tsev kawm ntawv zoo rau lawv cov me nyuam.  Tom ntej no, lub web site no yuav muaj qhia txog cov tsev kawm ntawv ua lus Hmoob, lus Xamalis, thiab lus Mev.  Tam sim no, nej rub tau hauv PDF format los saib cov lus qhia txog cov tsev kawm ntawv uas twb txhais tau ua lwm yam lus lawm.

Yog nej tsis tau muaj qhov Adobe Acrobat, nej rub ib qho hauv www.adobe.com/products/acrobat los saib dawb tau.

Cov Hnub Tseem Ceeb

Lub 1 Hlis Ntuj, 2014  -  Phau Ntawv Qhia Xaiv Tsev Kawm Ntawv, Yuav Xa Tawm Thaum

 Lub 1 Hlis Ntuj Hnub Tim 11, 2014  -  Lub Rooj Nthuav Qhia Txog Cov Tsev Kawm Ntawv Rau Niam Txiv, Xees Phos RiverCentre

 Lub 2 Hlis Ntuj Hnub Tim 15, 2014  -  Hnub kawg rau kev teev menyuam npe kawm ntawv rau TXHUA qib

 Lub 1 Hlis Ntuj-Lub 2 Hlis Ntuj  -  Hnub Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Ib (Elementary) Qhib Tsev Kawm Ntawv rau niam txiv mus xyuas thiab Hnub Cov Tsev Kawm Ntawv Theem Ob (Secondary) Nthuav Qhia Txog Lawv Cov Khoos Kas Rau Niam Txiv yuav pib rau thawm Lub 1 Hlis Ntuj, thov hu ncaj nraim mus rau tsev kawm ntawv kom paub ntxiv

 Lub 4 Hlis Ntuj Hnub Tim 25, 2014  -  Hnub kawg rau kev teev npe mus kawm ntawv ntxov rau coj menyuam mus ntsuam xyuas ua ntej yuav mus kawm qib Kindergarten.

 
School Finder
Grade:
v
Street:
Apt:
Zip:
Find your schools